Termeni și condiții

Termenii și condițiile companiei “Familia IPS”

1. DEFINIȚII

Termenii, condițiile și restricțiile specificate mai jos se vor utiliza și vor reglementa

răspunderea părților contractului de transport a expedițiilor , precum și de prestare a

serviciilor adiționale încheiat între dvs., în calitate de client, și noi, compania “Familia IPS”.

Părțile contractului:

1. „Familia IPS” TVA: 515594869

„Familia IPS”, „compania” „noi”, „pe noi”, „ale noastre”, „nouă”, „de noi” – indică în

continuare compania „Familia IPS” și angajații ”acesteia, precum și partenerii, agenții sau

persoanele fizice și juridice asociate companiei „Familia IPS ;

2. „Client”, „dvs.”, „al dvs.”, „ale dvs.”, „beneficiar” – indică în continuare, în contract,

expeditorul și / sau destinatarul, precum și persoana fizică sau juridică care comandă și

plătește pentru transportul expediției.

„Expediție” – semnifică în continuare, în contract : colete, pachete, colete poștale - bunuri

personale sau comerciale , încredințate nouă de către clientul care a plasat o comandă în

cadrul companiei și care a fost negociată și acceptată de către noi pentru transportarea

acesteia de la o adresă la alta, sau pentru care ne-am angajat să oferim anumite servicii;

„Transportul” expediției - în continuare, în contract, presupune un set de operațiuni și

servicii prestate de noi în domeniul transportului de bunuri; serviciile sunt limitate în

dependență de primirea bunurilor, transportul bunurilor, formalitățile vamale la export /

import perfectate în caz de necesitate și livrarea bunurilor către destinatarul final, în

conformitate cu contractul.

„ Servicii adiționale” în continuare, în contract, include toate serviciile, altele decât

serviciile de transport de expediții prestate de noi, inclusiv, dar nelimitându-se la servicii de

depozitare, sortare, combinare, consolidare, ambalare, instalare, servicii suplimentare și de

organizare a transportului;

„Articole interzise” - orice marfă, materiale sau mijloace, expedierea cărora este interzisă

prin legile, normele ,dispozițiile sau instrucțiunile aplicabile în țara de expediere și / sau de

destinație, precum și in orice altă țară prin care se transportă expediția;

„Invoice”, „factură” - în continuare, în contract-document financiar declarativ completat și

semnat de client și / sau întocmit de reprezentantul companiei în baza celor expuse de client,

care include următoarele: detalii complete despre expeditor și destinatar, lista articolelor

expediției, destinația, greutatea și costul estimat al expediției și, în care, de asemenea,

clientul declară că este informat și de acord cu termenii ,condițiile și restricțiile contractului.


2. PĂRȚILE CONTRACTULUI:


1. Executorul- compania „Familia IPS” TVA: 515594869

2. Clientul - persoană fizică sau juridică.


Obiectul contractului: definirea raporturilor

Clientul încheie un contract de transport sau un contract de prestare a anumitor servicii, după

caz, cu compania “Familia IPS”, care a preluat marfa clientului. Conform contractului,

clientul este de acord cu predarea expediției pentru transport și / sau prestarea serviciilor

adiționale, care presupun prelucrarea și transportul expediției sau a unei părți a acesteia, în

condițiile stabilite de noi. Prin semnarea facturii/ invoice de însoțire a expediției, clientul

confirmă, de asemenea, că este informat cu termenii, condițiile și restricțiile companiei.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI:

La transportarea expediției de către compania “Familia IPS”, clientul înțelege și acceptă

condițiile stabilite în contractul de transport și / sau servicii adiționale, personal, precum și în

numele altei persoane care ar putea fi interesată de această expediție; sau în legătură cu

serviciile adiționale prestate, indiferent dacă a semnat sau nu contractul de transport.

Termenii și condițiile noastre se aplică de asemenea, oricărei altei entități subcontractante

care colectează, transportă, livrează mărfuri sau prestează servicii adiționale solicitate,

precum și angajaților companiei “Familia IPS”. Numai un angajat, agent sau subcontractant

autorizat de către compania „Familia IPS” poate modifica termenii și condițiile în scris, cu

semnătura ambelor părți. Dacă clientul trimite o expediție sau un document cu instrucțiuni

verbale sau scrise ,care nu se conformează acestor condiții, “Familia IPS” nu va fi obligată să

respecte aceste instrucțiuni.


4. SCOPUL CONTRACTULUI

4.1 Dacă între client și noi s-a încheiat un alt tip de contract, termenii și condițiile referitoare

la obligațiile de transport se aplică în conformitate cu prezentul contract.

4.2 La încheierea cu noi a oricărui tip de contract, clientul este de acord cu următoarele:

Compania își rezervă dreptul exclusiv de stabilire a tipului de transport. Scopul dreptului

exclusiv al companiei constă în optimizarea timpului de tranzit de livrare a expedițiilor.

În legătură cu faptul, că serviciile de securitate și control al mărfurilor în aeroporturi

activează conform unor criterii restricționate, în vederea permisiunii sau interzicerii

transportului aerian de mărfuri, în scopul evitării costurilor suplimentare, depozitării

mărfurilor în terminalele aeroporturilor, amenzilor impuse clientului, conform documentelor

de însoțire, compania își rezervă dreptul de a schimba parțial sau total tipul de transport .


5. MĂRFURI PERICULOASE / SECURITATE


5.1 Noi nu transportăm și nu prestăm servicii adiționale în legătură cu expedițiile care sunt

considerate în opinia noastră , sau sunt recunoscute ca fiind periculoase, inclusiv, dar

nelimitând-se la mărfurile specificate de ICAO (Organizația Internațională a Aviației Civile),

IATA (Asociația Internațională de Transport Aerian), Codul IMDG (Codul Internațional

Maritim al Mărfurilor Periculoase) ,Acordul European privind Transportul Internațional

Rutier al Mărfurilor Periculoase (ADR), FIATA (Federația Internațională a Asociațiilor de

Expeditori de mărfuri) sau alte acte juridice naționale sau internaționale care reglementează

transportul mărfurilor periculoase sau prestarea altor servicii în legătură cu mărfurile

periculoase.

https://www.iata.org/en/publications/dgr/


5.2 Clientul înțelege, garantează și confirmă prin prezentul contract faptul, că expediția nu

conține articole interzise, așa cum este specificat în ICAO, Anexa 17, sau în alte regulamente

naționale sau internaționale care reglementează securitatea aeriană / maritimă. De asemenea,

clientul trebuie să ofere o descriere completă a conținutului expediției în contractul de

transport (declarație / invoice) sau în orice alt document de însoțire asociat transportului,

responsabilitatea clientului nefiind limitată de furnizarea acestor informații.

https://www.globaltrademag.com/which-items-are-pro...


5.3 Toate mărfurile transportate și prelucrate de către compania “Familia IPS” sunt supuse

controalelor, în scopul securității și respectării normelor, restricțiilor și dispozițiilor

acordurilor internaționale, care reglementează transportul de mărfuri. Expediția este supusă

examinării și poate presupune utilizarea echipamentelor X-RAY, echipamentelor de scanare

pentru detectarea explozibililor și a substanțelor narcotice , altor metode de control de

securitate, inclusiv examenul fizic. La semnarea contractului, clientul acceptă faptul că

expediția poate fi supusă controlului în orice punct de tranzit.


5.4 „Familia IPS” nu acceptă transportul expedițiilor ce conțin articole interzise. Clientul se

angajează să nu utilizeze serviciile companiei “Familia IPS”, prestate în orice scop ilegal.

Clientul înțelege și trebuie să indice exact si complet în invoice toate datele referitoare la

bunurile expediate, precum și să indice corect informațiile de contact ale expeditorului și

destinatarului. Expeditorul trebuie să asigure ambalarea și etichetarea corespunzătoare a

locurilor expediției , descrierea și clasificarea conținutului fiecărui loc al expediției și să


atașeze documentația necesară pentru fiecare loc al expediției (pentru fiecare caz aparte)

,astfel încât să fie valabile pentru transportare și să corespundă cerințelor legislației în

vigoare.


5.5 Organele competente din țara de expediție, destinație sau de tranzit au dreptul de a

solicita informații, inclusiv datele dvs. personale în legătură cu expediția dvs., pentru

formalități vamale și / sau din motive de securitate.

5.6. În cazul în care compania «Familia IPS” află că fără acordul scris al acesteia, a fost

transportată marfă, a cărei valoare depășește suma indicată în invoice, adițional la tarifele

aplicabile și alte taxe prevăzute de prezentele Condiții, se aplică o taxă de transport

suplimentară echivalentă cu 5% din valoarea expediției.


6. CONTROALE LA EXPORT

6.1 Clientul își asumă responsabilitatea și garantează respectarea tuturor legilor aplicabile în

domeniul controalelor la export, inclusiv, dar nelimitând-se, la normele care interzic comerțul

neautorizat cu produse militare și alte bunuri sau servicii strategice, precum și tranzacții

financiare și comerciale cu persoane fizice și juridice în țările din, prin sau peste care poate fi

transportată expediția clientului sau normele și reglementările care stipulează condițiile, în

conformitate cu care anumite tehnologii, informații și mărfuri pot fi transportate către, din,

prin sau peste orice țară în care este efectuat transportul.

6.2 Clientul garantează de asemenea companiei “Familia IPS”, că expeditorul și / sau

destinatarul, precum și persoana fizică sau juridică care comandă și plătește pentru

transportul expediției, nu figurează în niciunul dintre programele de sancționare ale

Organizației Națiunilor Unite, în programele regionale și naționale care implementează și /

sau completează astfel de programe, precum și în listele oricăror dispoziții legale autonome

de aplicare a măsurilor de mai sus.

6.3 Clientul acceptă și este obligat, să furnizeze la cererea serviciilor competente de control al

exportului sau importului toate documentele și informațiile necesare.

6.4 Clientul acceptă și garantează să -și asume responsabilitatea financiară pentru respectarea

normelor și dispozițiilor prevăzute la export / import, pentru certificarea și licențierea

aferente expediției, precum și pentru obținerea tuturor autorizațiilor și licențelor necesare, în

scopul asigurării, că destinatarul este autorizat prin legile țării de expediție/destinație sau a

oricărei altei țâri, în jurisdicția căreia se încadrează marfa transportată.

6.5 „Familia IPS” nu își asumă nici o responsabilitate față de client sau orice altă persoană

pentru acțiunile clientului, pentru nerespectarea de către client a legilor, normelor și

dispozițiilor privind controlul de export / import, sancțiunilor, măsurilor restrictive și

interdicțiilor.

6.6 Clientul este de acord cu faptul, că orice autoritate guvernamentală, inclusiv autoritățile

vamale și de securitate sau compania, la cererea autorităților de mai sus, au dreptul de a

supune expediția examinării fizice în orice punct de tranzit.


7. CALCULAREA TIMPULUI DE TRANZIT ȘI ITINERARUL TRANSPORTULUI

Weekend-urile, sărbătorile legale și zilele nebancare, întârzierile cauzate de perfectarea

formalităților vamale, respectarea cerințelor locale de securitate, precum și alte evenimente

independente de noi, nu sunt incluse în timpul de tranzit de livrare “door to door” „ de la ușă

la ușă”, stabilit de noi. Alegerea itinerarului de transport este exclusiv prerogativa companiei

“Familia IPS”.


8. FORMALITĂȚI VAMALE

8.1 Prin acest contract, clientul desemnează compania “Familia IPS” în calitate de agent

intermediar pentru perfectarea formalităților vamale. Dacă “Familia IPS” subcontractează

această activitate, clientul confirmă prin acest contract, că “Familia IPS” poate desemna un

agent vamal pentru perfectarea formalităților vamale. În cazul în care autoritățile vamale

solicită documente suplimentare pentru confirmarea declarațiilor vamale de import / export

sau pentru dreptul nostru de a îndeplini formalitățile vamale, documentele solicitate se

furnizează din contul clientului.

8.2 Astfel, clientul acceptă și certifică faptul, că toate declarațiile și informațiile furnizate, în

legătură cu exportul și importul transportului , sunt corecte și veridice. Clientul acceptă și

confirmă faptul că, dacă eventual informațiile despre expediție sau conținutul acesteia nu sunt

corecte, riscă o acțiune civilă sau penală, în legătură cu care poate fi sancționat cu amendă și /

sau confiscarea parțială sau totală a expediției , lichidarea ulterioară sau returnarea (totală /

parțială) a acesteia, în funcție de decizia serviciilor vamale și a altor autorități din țara de

tranzit sau din țara de sosire a mărfii. „Familia IPS” poate oferi benevol asistență clientului la

perfectarea formalităților vamale și alte proceduri logistice. „Familia IPS” nu este în niciun

caz proprietarul expediției și nu poartă răspundere pentru informațiile despre conținutul

expediției, valoarea estimată a expediției etc., primite de la expeditor. Orice taxe vamale, de

stat, amenzile (dacă sunt aplicate) vor fi suportate de către client. Clientul este de acord să ne

asigure împotriva oricăror plângeri ce pot fi depuse împotriva companiei „Familia IPS”,

reclamații legate de informațiile furnizate de client ,iar orice costuri care pot apărea ca urmare

a acestui fapt, ne oferă dreptul de a solicita achitarea cheltuielilor asociate serviciului prestat .

8.3. În cazul în care „Familia IPS”, este obligată să achite careva impozite sau taxe în numele

expeditorului, destinatarului sau terței părți, metoda de plată selectată indică faptul că

destinatarul sau terța parte trebuie să efectueze orice plăți , taxe, impozite, penalități, sau

alte cheltuieli impuse în mod legal sau ilegal de către autorități sau suportate de către

„Familia IPS”, ca urmare a oricărei circumstanțe, inclusiv a neprezentării de către expeditor

sau destinatar a informației și documentației corecte sau a autorizațiilor si licențelor necesare

pentru transport, expeditorul în comun cu destinatarul și terța parte își asumă răspunderea

solidară și independentă pentru plata acestor sume. În cazurile, în care metoda de plată

selectată implică emiterea facturii de plată inițial pentru destinatar sau terța parte, „Familia

IPS”, va solicita preliminar (fără limitarea răspunderii contractuale a expeditorului pentru

plăți) plata sumei corespunzătoare de la destinatar sau de la terța parte . În cazul în care


această sumă nu este achitată în termen și integral companiei „Familia IPS”, de către oricare

dintre părțile specificate mai sus, suma respectivă este solicitată de la expeditor la prima

cerere scrisă. În orice alt caz, expeditorul ,în conformitate cu prezentul contract, se obligă să

achite sumele indicate companiei „Familia IPS”, la prima cerere. „Familia IPS”, nu are

obligația de a colecta separat plățile de la destinatar sau de la orice terță parte.

8.4 Compania «Familia IPS”, va depune toate eforturile pentru a optimiza perfectarea

procedurilor vamale, dar nu este responsabilă pentru întârzieri, pierderi sau daune rezultate ca

urmare a acțiunilor personalului vamal sau altor autorități.


9. LIVRAREA

Compania «Familia IPS” livrează expediția destinatarului sau altei persoane, care, conform

estimării companiei, are dreptul de a primi bunurile în numele destinatarului (cum ar fi

persoanele care se află în aceeași clădire cu destinatarul). Dacă o astfel de persoană nu este

disponibilă, expediția poate fi lăsată în cutia poștală a destinatarului (dacă este posibil),

livrată vecinilor, cu excepția cazului în care expeditorul a exclus o astfel de metodă de livrare

,indicând utilizarea unui serviciu adițional. Destinatarul trebuie să fie informat despre orice

metodă alternativă de livrare (sau redirecționare).

Indiferent de cele menționate în secțiunea anterioară și în cazul în care o altă metodă de

livrare nu a fost negociată cu expeditorul, «Familia IPS” poate utiliza orice metodă

alternativă de livrare, aleasă de destinatar în conformitate cu condițiile companiei sau orice

altă înțelegere între “Familia IPS” și destinatar. Astfel de metode alternative de livrare includ,

fără limitare, redirecționarea livrării expediției la o adresă alternativă, permisiunea șoferului

să lase expediția la sediul destinatarului, modificarea tipului de serviciu ales de către

expeditor sau modificarea termenului de livrare. Expeditorul de asemenea acceptă, că

destinatarul poate obține informații despre livrarea expediției. Expeditorul respinge în mod

expres orice reclamație împotriva companiei “Familia IPS”, care ar putea apărea ca rezultat al

faptului, că compania a urmat instrucțiunile furnizate de destinatar. Compania are dreptul să

utilizeze dispozitive electronice pentru a obține confirmarea livrării, iar expeditorul este de

acord că nu poate aduce învinuiri companiei “Familia IPS” doar pentru faptul că livrarea

expediției este confirmată printr-o imprimare a semnăturii destinatarului, primite și salvate în

formă electronică.

Cu excepția cazurilor în care Convenția sau alte norme obligatorii ale legislației naționale

prevăd alte condiții, compania “Familia IPS”, în orice circumstanțe, nu poartă răspundere

pentru suspendarea transportului, redirecționarea livrării (către un alt destinatar sau către o

altă adresă diferită de cea indicată în factură) sau pentru returnarea expediției către expeditor

și, în cazul în care “Familia IPS „ depune eforturi, dar nu reușește să realizeze aceste acțiuni,

compania “Familia IPS „ nu este responsabilă pentru orice eventuale prejudicii rezultate .


10. OBLIGAȚIILE CLIENTULUI


Clientul garantează următoarele:

- Conținutul expediției (inclusiv, în acest caz, dar fără a se limita la greutatea sau numărul

articolelor expediției clientului) corespunde cu specificarea și invoice, conținutul expediției

a fost corect etichetat, iar eticheta a fost bine fixată de către client pe suprafața exterioară a

ambalajului expediției, astfel încât să fie ușor vizibilă; clientul garantează că toate mărfurile

predate pentru transport ,în conformitate cu prezentele condiții, corespund normelor

internaționale.

Expeditorul trebuie să indice exact și complet toate datele introduse în invoice, factură

,precum și informațiile de contact ale expeditorului și destinatarului. Expeditorul trebuie să

asigure ambalarea și etichetarea corespunzătoare a locurilor expediției, specificarea și

clasificarea conținutului fiecărui loc al expediției și să anexeze documentația necesară pentru

fiecare loc al expediției (pentru fiecare caz aparte), astfel încât acestea să fie valabile pentru

transportare ,să corespundă instrucțiunilor din Îndrumar și legislației în vigoare.

- Conținutul expediției este pregătit și sigur ambalat pentru a fi protejat de riscurile specifice

ce pot apărea în timpul transportării, sortării și / sau prelucrării expediției;

- Clientul a indicat corect greutatea expediției și va pune la dispoziție orice echipament

special pentru încărcarea sau descărcarea acesteia în/din mijlocul de transport al companiei

“Familia IPS”;

- Conținutul expediției este restricționat de regulamentele, autorizările sau interdicțiile IATA,

ICAO, IMDG, FIATA sau ADR, precum și de hotărârile prohibitive ale serviciilor vamale

sau altor autorități atât în țara de expediere, țara de destinație a expediției, precum și pe

parcursul întregului traseu de transportare prin țările de tranzit.


11. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE ȘI GRADUL DE RĂSPUNDERE


11.1.1.” Familia IPS” are dreptul de a prelucra datele personale furnizate de expeditor sau

destinatar și își rezervă dreptul exclusiv de a transmite aceste date către alte companii

asociate și subcontractanților companiei “Familia IPS”, inclusiv în alte țări, care pot avea un

nivel de protecție a datelor personale diferit de cel care operează în țara în care expeditorul a

predat expediția către “Familia IPS” și să le prelucreze acolo, în cazurile și în măsura în care

o astfel de transmitere și prelucrare a datelor personale este prevăzută în acea țară, la

prestarea serviciilor de livrare.

Expeditorul garantează că a primit datele personale și le-a furnizat companiei “Familia IPS”

pentru transport, în mod legal, că are dreptul să furnizeze aceste de date companiei “Familia

IPS”, în cazurile și în măsura în care această transmitere și prelucrare de date personale este

necesară în țara respectivă, pentru prestarea serviciului de livrare convenit și că a primit

acordul informat și special din partea destinatarului pentru ca “Familia IPS” să-i expedieze

ultimului o notificare electronică sau în alt format, în legătură cu serviciul de livrare convenit.

“Familia IPS” utilizează datele personale ale expeditorului furnizate de către expeditor în

conformitate cu Nota de confidențialitate.


De asemenea, expeditorul garantează că a primit acordul informat și special din partea

destinatarului în vederea utilizării de către “Familia IPS” a datelor personale ale

destinatarului în conformitate cu Nota de confidențialitate a companiei “Familia IPS” , cu

modificările operate la data expedierii, cu privire la utilizarea diferită decât cea indicată mai

sus.

11.1.2. In conformitate cu instrucțiunile Îndrumarului, specificate mai jos, răspunderea

companiei “Familia IPS” pentru orice pierdere, deteriorare sau întârziere în timpul

transportării este limitată după cum urmează:

11.1.3 Dacă coletul este transportat total sau parțial pe calea aerului ,iar destinația finală sau

escala au loc într-o altă țară decât cea de plecare a transportului aerian, se aplică dispozițiile

Convenției de la Varșovia din 1929 (modificată prin Protocolul de la Haga din 1955),

Protocolului nr. 4 al Convenției de la Montreal (1975) sau a Convenției de la Montreal din

1999. Aceste tratate internaționale reglementează și limitează răspunderea pentru pierderea,

deteriorarea sau livrarea întârziată a expediției dvs. cu privire la 19 drepturi speciale / 1 kg

brut.

11.1.4. “Familia IPS” nu este responsabilă de riscurile asociate schimbului valutar.

11.1.5 “Familia IPS” nu este responsabilă pentru orice comportament incorect sau acțiuni

frauduloase comise din numele destinatarului, inclusiv, dar nelimitându-se la plata cu

bancnote false sau cecuri false ,cecuri cărora li s-au refuzat ulterior plata sau cecuri

completate incorect de către destinatar.

11.1.6 În cazul aplicării Convenției de la Varșovia , a Convenției privind Acordul de

Transport Internațional al Mărfurilor sau a normelor legislației naționale, care au adoptat sau

se conduc de dispozițiile acestor convenții ( denumite în continuare dispozițiile Convenției)

sau în cazul ( și în partea) aplicării altor norme obligatorii ale legislației naționale,

răspunderea companiei “Familia IPS” urmează a fi stabilită, iar mărimea- limitată în

conformitate cu normele aplicabile indicate.

11.1.7 În cazul în care dispozițiile Convenției sau alte norme obligatorii ale legislației

naționale nu sunt aplicabile, responsabilitatea companiei “Familia IPS” survine numai pentru

acțiuni de neglijență sau a lipsei de profesionalism, exclusiv conform prezentelor Condiții. În

măsura permisă de legislația aplicabilă, mărimea răspunderii companiei “Familia IPS” se

limitează în funcție de suma prejudiciilor confirmate și nu depășește 80 USD per expediție,

cu excepția cazului în care expeditorul a indicat o valoare mai mare a expediției în

conformitate cu clauza de mai jos.

11.1.8 Cu excepția cazurilor în care, dispozițiile Convenției sau alte norme obligatorii ale

legislației naționale prevăd alte condiții, “Familia IPS” nu este responsabilă de prejudiciile

financiare, cum ar fi costul transportului alternativ, pierderea profitului, pierderea

oportunității de afaceri sau a venitului din cauza neutilizării expediției, cauzate de orice

prejudiciu, deteriorare a expediției , a locului expediției sau întârziere a livrării acesteia,

indiferent dacă valoarea expediției a fost declarată, în conformitate cu clauza 13.1.5. “Familia

IPS” nu este responsabilă de deteriorarea sau pierderea ambalajului. În cazul în care

Convențiile sau alte norme obligatorii ale legislației naționale sunt aplicabile în egală

măsură, răspunderea companiei “Familia IPS” este reglementată și limitată în conformitate cu

normele aplicabile.


12. EXCEPȚII DE LA RĂSPUNDERE

12.1 “Familia IPS” nu poartă răspundere pentru orice pierderi sau prejudicii indirecte

(pierdere de venit, profit, piețe de desfacere, reputație, oportunitate etc.), chiar dacă ar fi știut

că astfel de pierderi se pot produce, precum și pentru alte pierderi indirecte, speciale sau

legate , printre altele, de încălcarea clauzelor contractului, neglijență, lipsă de prudență sau

intenție în acțiuni.

12.2 “Familia IPS” nu este responsabilă pentru nerespectarea oricăror obligații ca urmare a:

12.2.1 circumstanțelor produse în afara controlului nostru, cum ar fi:

 fenomene naturale: cutremure, cicloane, furtuni, inundații, incendii, epidemii, ceață,

ninsoare sau înghețuri;

 forță majoră, inclusiv (dar nelimitând-se la): războaie, dezastre, greve, embargouri,

conflicte locale, riscuri specifice transportului aerian, revolte civile, etc;

 defecțiuni în funcționarea rețelelor de comunicații aeriene și terestre locale sau

naționale, defecțiuni tehnice ale mijlocului de transport și echipamentelor;

 defecte ascunse sau de producție a conținutului expediției;

 infracțiuni ale unor terți, cum ar fi furtul și incendierea.

12.2.2 acțiunilor sau inacțiunilor terților, cum ar fi:

 dacă clientul (sau orice altă parte care își declară interesul pentru expediție și care îl

obligă pe client să nu respecte condițiile contractului) nu își îndeplinește obligațiile în

conformitate cu termenii și condițiile prevăzute, precum și cu garanțiile stabilite în

clauza privind obligațiile clientului „Termenii și Condițiile companiei “Familia IPS”

cu privire la expediție.

 orice acțiuni sau inacțiuni ale autorităților vamale, reprezentanților aeroporturilor sau

altor autorități.

12.2.3 dacă conținutul coletului sau o parte a acestuia se regăsește pe lista articolelor

interzise, chiar dacă coletul a fost din greșeală acceptat pentru transport;

12.2.4 “Familia IPS” refuză să efectueze plăți ilegale în numele clientului.

12.3 Conform acestor Termeni și Condiții, nu suntem transportatori obișnuiți și nu ne

asumăm responsabilitatea unor transportatori obișnuiți.


13. PROCEDURA DE RECLAMARE

Toate reclamațiile împotriva companiei “Familia IPS” se prezintă în scris și în termeni

rezonabili, dar, nu mai târziu de 14 zile de la primirea expediției în caz de prejudiciu cauzat

acesteia (inclusiv prejudiciu parțial) și în caz de pierdere - în termen de 90 de zile din data

predării expediției companiei “Familia IPS” pentru transport, conform Îndrumarului, cu

excepția cazurilor în care dispozițiile Convenției sau alte norme obligatorii ale legislației

naționale prevăd alte condiții. În plus, toate reclamațiile împotriva companiei “Familia IPS”

,în legătură cu orice expediție sunt determinate și limitate de termenul de prescripție, cu


excepția cazurilor în care, au fost inițiate proceduri judiciare și compania “Familia IPS” a

fost notificată în scris cu privire la aceasta, în termen de 6 luni de la primirea expediției în

cauză, sau, se aplică în cazurile în care, expediția nu fost primită, în termen de șase luni de la

data de livrare stabilită. Această prevedere nu are efect asupra drepturilor pe care le poate

deține expeditorul, în temeiul dispozițiilor Convenției sau altor norme obligatorii ale

legislației naționale.

“Familia IPS” va considera, ca expediția a fost livrată în stare bună, dacă destinatarul nu a

detectat daune pe partea exterioară a coletului și nu a indicat altceva pe foaia de livrare la

primirea expediției. Pentru soluționarea reclamației, conținutul expediției și ambalajul

original trebuie puse la dispoziția companiei “Familia IPS” pentru verificare.

În caz că apar reclamații, coletul trebuie să fie respins de către destinatar și returnat de către

reprezentantul companiei la depozitul de distribuție pentru o expertiză independentă.

Coletul / expediția nu poate fi considerat pierdut timp de cel puțin 60 de zile de la data

notificării despre ne-livrare. “Familia IPS” poate micșora acest termen, semnând cu clientul

un acord de scurtare a acestui termen.

În cazul în care careva termen sau condiție sunt declarate nevalabile sau lipsite de putere

juridică, o astfel de decizie nu va avea efect asupra celorlalte condiții ale prezentului contract,

care vor rămâne în vigoare.

În conformitate cu toate convențiile aplicabile, litigiile iscate în legătura cu prezentul contract

vor fi soluționate de instanța țarii în care se află compania noastră, cea mai apropiată filială

sau reprezentanță a companiei „Familia IPS”, care a acceptat inițial expediția sau a prestat

serviciile solicitate.

14. RECLAMAȚII DE LA TERȚI

Clientul garantează, că nu va permite terților interesați de expediție să ne prezinte reclamații

legate de transport sau să inițieze proceduri judiciare împotriva noastră, chiar dacă acestea au

fost determinate de neglijența companiei “Familia IPS” . Dacă totuși, reclamația este

înaintată, clientul se angajează să-și asume toate costurile asociate consecințelor acesteia.


15. TARIFE ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

15.1 Clientul este de acord să plătească tarifele noastre (inclusiv orice alte taxe suplimentare

aferente expediției) pentru transportul între punctele specificate în contractul de transport sau

pentru alte servicii prestate de “Familia IPS”, împreună cu TVA-ul corespunzător, dacă este

cazul, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii, fără careva rețineri, reduceri, cerințe

reconvenționale sau alte deduceri.

15.2 Tarifele de transport sau tarifele aferente serviciilor adiționale se calculează în

conformitate cu tarifele aplicabile transportului clientului, tarifele negociate cu acesta

separat sau în conformitate cu contractul încheiat. Tarifele companiei “Familia IPS” sunt

valabile și pot fi solicitate la Centrul de Apel (Call-Centre) al companiei.


15.3 Tarifele pentru transport și alte servicii sunt stabilite în anexa la contract și, dacă nu sunt

plătite înainte de expediere, trebuie achitate în termen de 7 zile de la primirea facturii sau în

orice alt termen stabilit în scris de către expeditor și compania „Familia IPS”.

„Familia IPS” își rezervă dreptul de a verifica greutatea fizică și / sau volumetrică a

expedițiilor, iar în caz de depășire a greutății declarate, să emită o factură în baza greutății

reale. Cu excepția altor prevederi stabilite la acest capitol , factura va fi considerată primită

la trei zile lucrătoare de la data emiterii.

15.4 Toate taxele de import, taxa pe valoarea adăugată și alte taxe impuse coletelor în țara de

destinație sunt achitate imediat de către destinatar la prima cerere a companiei. În cazul în

care destinatarul refuză să plătească, expeditorul se obligă să efectueze toate plățile integral,

în termen de 48 de ore de la data primirii notificării exprese despre faptul neachitării de către

destinatar.

15.5 Tarifele de livrare “door to door” („de la ușă la ușă”), avansate clientului, includ taxe

pentru formalități vamale simplificate. „Familia IPS” își rezervă dreptul de a percepe taxe

suplimentare în cazul unor proceduri vamale suplimentare asociate expediției, care necesită

timp suplimentar și costuri administrative.

15.6 În unele țări, se pot aplica taxe suplimentare pentru operațiuni vamale complexe, la

expediții care necesită:

15.6.1 Proceduri vamale ce implică mai mult de trei bunuri diferite;

15.6.2 Obligații vamale sau necesitatea livrării bunurilor conform obligațiilor vamale;

15.6.3 Facilități temporare la import;

15.6.4 Reprezentanță vamală, care necesită participarea altor autorități guvernamentale, altele

decât cele vamale.

În unele țări, „Familia IPS” poate efectua plăți vamale în avans în numele importatorului, să

achite taxe de import sau alte impozite, iar în cazul în care acest serviciu include și o taxă

administrativă locală, factura va fi emisă destinatarului, iar dacă destinatarul refuză să achite,

factura este emisă clientului expeditor.

15.7 Clientul poate propune instrucțiuni speciale în vederea modalității de facturare , să se

înțeleagă cu destinatarul sau o terța parte să plătească pentru transport, precum și alte

impozite, taxe, penalități etc. asociate transportului. În cazul în care destinatarul sau o terța

parte refuză să plătească pentru transport, clientul se angajează să achite toate costurile

aferente în termen de 48 de ore din momentul notificării sale despre refuzul destinatarului de

a plăti.

15.8 Factura emisă de „Familia IPS” pentru serviciile prestate nu include o copie a

confirmării de livrare (care, la cerere poate fi obținută în formă electronică ) sau alte

documente suplimentare.

15.9 „Familia IPS” poate expedia factura pentru serviciile prestate în format electronic, prin

e-mail, conform contractului semnat cu clientul. Dacă clientul solicită o factură pe suport de

hârtie, „Familia IPS” își rezervă dreptul de a percepe o taxă de administrare pentru prestarea

acestui serviciu.


15.10 Factura emisă de „Familia IPS” pentru serviciile prestate, se achită în moneda

specificată în factură sau, dacă aceasta nu este indicată, în moneda locală, la cursul de

schimb indicat de „Familia IPS”.

15.11 „Familia IPS” își rezervă dreptul, pentru orice livrare efectuată prin intermediul

companiei „Familia IPS” la un moment dat, să vândă conținutul expediției și să rețină din

suma obținută din vânzare orice altă sumă, datorată de către client companiei „Familia IPS”.

15.12 Clientul este responsabil pentru plata tuturor taxelor și altor cheltuieli, inclusiv taxele

de timbru, aplicabile în funcție de transport sau alte servicii oferite, precum și pentru

emiterea documentelor ,inclusiv scrisorii de trăsură.